Warsztaty i szkolenia


Budowanie zaangażowania zespołów


Efektywne zespoły to zespoły, których członkowie ufają sobie nawzajem, czują się odpowiedzialni za realizacje planów, które tworzą i skupiają się na wspólnym osiąganiu zamierzonych rezultatów. Warsztat umożliwia doświadczenie i obserwację stylu działania zespołu, diagnozę funkcjonalności zespołu oraz wypracowanie strategii działania, proponując narzędzia i metody uzyskania większej odpowiedzialności, budowania zaufania i radzenia sobie z konfliktem w zespole.

Rozwój świadomego przywództwa


Świadome przywództwo wymaga podjęcia świadomej decyzji o byciu liderem. Często managerowie przyjmują awans na stanowiska kierownicze nie zastanawiając się nad tym, czego będzie od nich wymagała nowa rola. Warsztat pomaga określić poziom świadomości decyzji i przygotowuje do brania na siebie odpowiedzialności za tę decyzję w odniesieniu do siebie samego, zespołu, rodziny, organizacji i społeczeństwa.

Wspieranie managerów i zespołów w zmianie


Zmiana jest testem i szansą dla liderów. Wymaga od nich świadomego udziału w uzasadnianiu, komunikowaniu, budowaniu nowego zaufania, nadawania kierunku działaniom oraz motywowania siebie i zespołów. Warsztat skupia się na krytycznych elementach zmiany i umożliwia rozwój kompetencji zarządzania zmianą, stworzenie planu korzystnej dla zespołu i lidera obecności w okresie zmian strategicznych, organizacyjnych i strukturalnych.

Efektywność osobista i zarządzanie stresem w zmianie


Kreowanie efektywności osobistej (i zawodowej) wymaga poznania swoich sposobów działania, nawyków i przekonań. Jednym z ważnych momentów, kiedy efektywność jest narażona na gwałtowny spadek są okresy obniżonego poczucia własnej wartości, często związane ze zmianami w życiu osobistym i zawodowym. Efektem spadku efektywności jest podejmowanie niekorzystnych działań i osiąganie niższych niż potrzebne efektów, co staje się dodatkowym powodem obniżenia poczucia własnej wartości i stresu. Rozwijanie i utrzymanie umiejętności efektywnego działania pomimo przeszkód i zmian wokół nas jest celem tego warsztatu.

Personal branding


Budowanie własnego wizerunku i dostarczanie informacji o swoich zainteresowaniach, zasadach, przekonaniach i wartościach stanowi o skuteczności naszych działań w życiu osobistym i zawodowym. To „co i kto” będzie wiedział na nasz temat oraz „co i jak” zostanie przekazane innym – jest źródłem pozytywnych relacji i obecności w świecie. Możemy mieć na to wpływ i świadomie kształtować wiedzę na nasz temat pozyskując informacje zwrotne, usprawniając komunikację i rozwijając kompetencje interpersonalne i społeczne. Warsztat jest okazją do przyjrzenia się sobie, weryfikacji tego czy jestem tak postrzegany jak chciałbym oraz przygotowania zmiany w komunikowanej informacji na swój temat.

Kultura organizacyjna po fuzji


Łączenie się organizacji jest dużym wyzwaniem na wielu poziomach: strukturalnym, organizacyjnych, technologicznym, a także „ludzkim” i kulturowym. Drogą do integracji zespołów jest stworzenie nowej :trzeciej” kultury organizacyjnej bazującej na tych normach i wartościach kulturowych, które są najcenniejsze dla każdej z łączących się organizacji. Warsztat umożliwia przyjrzenie się tym najcenniejszym, kulturowym obszarom i wspiera wypracowanie nowych zasad i reguł, akceptowanych przez obydwie strony.

Komunikacja trudnych decyzji i przeprowadzanie zespołu przez zmianę strategiczną


Komunikacja, zarówno indywidualna jak i grupowa, jest najbardziej krytycznym elementem okresu zmian. W trakcie warsztatu przyglądamy się potrzebom emocjonalnym uczestników zmian, poznajemy sposoby i zasady komunikowania się i mamy możliwość przygotowania planu komunikacji oraz konkretnych „komunikatów” na potrzeby różnych grup odbiorców. Traktujemy komunikację jako ważne narzędzie lidera i niezbędny element w budowaniu jego autorytetu.

Warsztaty rozwijające inteligencję konwersacyjną


4 modułowy program warsztatów oparty na najnowszej wiedzy neurobiologicznej oraz metodach Need-based Communication i Transformującej Komunikacji, w toku którego uczestnicy będą mogli poszerzyć samoświadomość oraz wiedzę z obszaru inteligencji konwersacyjnej, rozwinąć zasoby umożliwiające nawiązywanie kontaktu, rozpoznawanie potrzeb oraz budowanie i pielęgnowanie trwałych relacji międzyludzkich, a także poznać i zintegrować sprawdzone techniki efektywnego komunikowania się.

Warsztaty komunikacji opartej na potrzebach


Warsztat oparty na metodzie Need-based Communication, w toku którego uczestnicy będą mogli poznać i poćwiczyć techniki budowania kontaktu oraz efektywnego komunikowania się w różnych sytuacjach zawodowych (postawienie granic, trudne rozmowy, odmowa, udzielanie informacji zwrotnej, rozwiązywanie konfliktu etc).

Feedback – informacja zwrotna, która uczy i nie budzi strachu


Szkolenie z elementami pracy warsztatowej, którego celem jest rozwinięcie umiejętności udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej w taki sposób, aby zacieśniać współpracę oraz stwarzać możliwości uczenia się i rozwoju w oparciu o uzyskaną informację zwrotną

iCreate - obudź w sobie Twórcę


Trening kreatywności w organizacji/zespole poprzez 4-modułowy program spotkań warsztatowych zorientowanych na wzmacnianie kreatywności i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów/kreowania szans biznesowych. Zajęcia składające się z ćwiczeń indywidualnych i grupowych, w toku których uczestnicy będą rozwijać zachowania twórcze oraz przełamywać własne i grupowe ograniczenia kreatywności.

Efektywność osobista - jak realizować cele i zadania, zachowując równowagę w pracy i życiu osobistym


Warsztat rozwijający umiejętność dbania o efektywność osobistą i życie w równowadze poprzez poznanie i przećwiczenie sprawdzonych strategii odzyskiwania energii fizycznej, przywracania energii emocjonalnej oraz sposobów na wyciszanie umysłu i koncentrację uwagi.

Warsztaty budowania zespołu


Ma na celu poprawę efektywności działania zespołów w organizacji poprzez poprawienie relacji interpersonalnych i komunikacji w zespole. Dzięki pogłębieniu zrozumienia jak poszczególne jednostki wpływają na funkcjonowanie zespołu dążymy w team coachingu do zbudowania w zespole atmosfery zaufania, współdziałania i współodpowiedzialności w realizacji wspólnego celu.

Wiedz, dokąd zmierzasz...

…czyli jak wyznaczać cele aby zwiększyć szanse ich realizacji.

Warsztat, którego celem jest stworzenie wizji sukcesu, a następnie przekształcenie jej w konkretne, dobrze określone cele oraz podniesienie motywacji do ich realizacji.


Korzyści dla uczestników warsztatu:

 • stworzenie przyciągającej i motywującej wizji sukcesu;
 • nabycie umiejętności planowania swojego rozwoju zawodowego;
 • uświadomienie sobie wagi dobrze sformułowanego celu jako czynnika wspomagającego osiągnięcie sukcesu;
 • umiejętność określania celów;
 • nabycie umiejętności myślenia pomocnych w działaniu i osiąganiu sukcesów.

Rozwiń skrzydła...

… czyli jak korzystać z posiadanych możliwości, mocnych stron i umiejętności aby osiągnąć sukces.


Korzyści dla uczestników warsztatu:

 • większa świadomość posiadanych zasobów wewnętrznych;
 • wyzwolenie potencjału – ułatwienie korzystania z posiadanych możliwości, talentów i mocnych stron;
 • rozpoznanie indywidualnych sposobów na odniesienie sukcesu i nabycie umiejętności wykorzystania siły już odniesionych sukcesów do zwiększenia możliwości odnoszenia dalszych celów.


Szklanka do połowy pełna...

… czyli jak budować pozytywne przekonania.

Warsztat, którego celem jest uświadomienie wagi przekonań i wzorców myślenia w osiąganiu celów oraz rozwinięcie umiejętności zmiany przekonań z ograniczających na wspierające.


Korzyści dla uczestników warsztatu:

 • uświadomienie sobie jakie przekonania, blokady lub wzorce myślenia są przeszkodą w realizacji celów;
 • zmiana tych przekonań na pozytywne oraz uwolnienie ograniczających blokad;
 • nabycie umiejętności kształtowania wzmacniających przekonań;
 • nabycie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami i wracania do pozytywnego myślenia.


Komunikacja, która buduje mosty

Warsztat oparty na metodzie Nonviolent Communication, w toku którego uczestnicy będą mogli poćwiczyć różne techniki budowania kontaktu oraz efektywnego komunikowania się.

Na warsztacie uczestnicy:

 • poznają i przećwiczą różne sposoby nawiązania kontaktu i budowania relacji;poznają, na konkretnych przykładach i w ćwiczeniach, różnice między potrzebami a strategiami ich zaspokajania;
 • dowiedzą się czym się różnią i jak wpływają na relację komunikaty bazujące na ocenach i interpretacjach od tych, które odwołują się do uczuć/wartości i potrzeb;
 • poznają strukturę empatycznego komunikatu;
 • nauczą się jak formułować komunikaty aby wywierać wpływ i budować porozumienie.


W poszukiwaniu rozwiązania...

… czyli rozwiązywanie konfliktów.

Warsztat, którego celem jest rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Na warsztacie uczestnicy dowiedzą się jakie są rodzaje konfliktów i możliwe style zachowania, poznają na podstawie testu swój własny styl zachowania oraz  poćwiczą komunikowanie się w sytuacji konfliktowej.

Korzyści dla uczestników warsztatu:

 • wiedza nt. rodzajów konfliktu i możliwych stylów zachowania;nabycie umiejętności rozpoznawania sygnałów konfliktu oraz jego przyczyn;
 • uświadomienie własnego stylu zachowań w sytuacjach konfliktowych;
 • umiejętność odkrywania perspektywy i potrzeb drugiej strony;
 • poznanie zasad komunikowania się w sytuacjach konfliktowych;
 • wypracowanie strategii radzenia sobie z konfliktami oraz z trudnymi emocjami.


Sukces przez współdziałanie

To warsztaty 4-modułowe, na które składają się dyskusje i ćwiczenia opracowane wokół takich zagadnień, jak:

 • współpraca w zespole a zwiększenie możliwości odniesienia sukcesu;
 • efektywna komunikacja w zespole;
 • umiejętność dawania feedbacku i tworzenie kultury wspierającej informację zwrotną;
 • podejmowanie wspólnych decyzji;
 • rozwiązywanie konfliktów.

Korzyści, jakie uczestnicy wyniosą z warsztatów to:

 • uświadomienie korzyści współdziałania i współpracy;
 • poznanie kluczowych czynników udanej pracy zespołowej;
 • podniesienie efektywności funkcjonowania w zespole.


Zarządzanie zmianą

Warsztat, którego celem jest zwiększenie umiejętności uczestników w obszarze planowania i przeprowadzania zmiany, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przywództwa i komunikacji w zmianie.

Korzyści dla uczestników warsztatu:

 • wiedza jaki jest psychologiczny aspekt zmiany i możliwe fazy reakcji organizacji na zmianę;
 • świadomość roli przywództwa w zmianie;
 • umiejętność zaplanowania zmiany;
 • znajomość zasad skutecznej komunikacji w procesie zmiany;
 • sposoby radzenia sobie z oporem ludzi przed zmianą.


Feedback

… informacja zwrotna, która uczy i nie budzi strachu.

Szkolenie z elementami pracy warsztatowej, którego celem jest rozwinięcie umiejętności udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej.

Korzyści dla uczestników warsztatu:

 • uświadomienie roli udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej w kontekście własnego rozwoju;
 • poznanie narzędzi konstruktywnej i uczącej informacji zwrotnej;
 • wiedza nt. rodzajów informacji zwrotnej i ich funkcji;
 • umiejętność dostosowywania informacji zwrotnej do jej odbiorcy;
 • umiejętność formułowania komunikatów i przekazywania informacji zwrotnej w sposób, który buduje porozumienie, wzmacnia zaangażowanie i poczucie wspólnego celu.


Jak nas widzą...

… czyli sztuka autoprezentacji i budowania wizerunku.

Szkolenie z elementami pracy warsztatowej, którego celem jest rozwinięcie umiejętności wywierania pożądanego wrażenia na innych oraz radzenia sobie ze skutkami niekorzystnej autoprezentacji.

Korzyści dla uczestników warsztatu:

 • wiedza nt. roli autoprezentacji i kreowania wrażenia w komunikacji;
 • wzrost świadomości uczestników co do wpływu własnej autoprezentacji na innych;
 • autodiagnoza technik stosowanych przez uczestników w celu określenia siebie, zwiększenia siły przekazu czy ochrony swojego wizerunku;
 • poznanie technik wywierania pożądanego wrażenia na innych oraz konsekwencji świadomego ich stosowania;
 • poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem autoprezentacyjnym oraz skutkami niekorzystnego wrażenia.


Trening kreatywności

Zajęcia składające się z ćwiczeń indywidualnych i grupowych, w toku których uczestnicy będą rozwijać zachowania twórcze oraz przełamywać własne i grupowe ograniczenia kreatywności.

Korzyści dla uczestników:

 • świadomość roli twórczości i twórczego myślenia w codziennym życiu, rozwoju osobistym i zawodowym;
 • poznanie technik stymulowania kreatywności;
 • nabycie umiejętności wykrywania i przełamywania poznawczych i emocjonalnych ograniczeń kreatywności;
 • poznanie indywidualnych i grupowych technik twórczej pracy z problemem.


Trening antystresowy

Szkolenie uświadamiające szkodliwość nadmiernego stresu i rozwijające umiejętności jego kontroli. Połączone z ćwiczeniami różnych technik relaksacji oraz sposobów radzenia sobie ze stresem.

Korzyści dla uczestników:

 • wiedza nt. przyczyn powstawania, roli i rodzajów, a także skutków stresu;
 • autodiagnoza poziomu stresu;
 • poznanie poznawczych technik kontroli stresu;
 • doświadczenie odprężającego wpływu treningów relaksacyjnych (Schultza, Jacobsona) oraz wizualizacji;
 • wiedza nt. roli wysiłku fizycznego, odpowiedniej diety, ilości snu i zarządzania czasem w redukcji poziomu stresu;
 • świadomość roli przekonań i wzorców myślowych w generowaniu stresu oraz nabycie umiejętności zmiany sposobu myślenia.


Warsztaty i szkolenia 2012-03-20

Developium

ul Niedźwiedzia 8d lok. 20
02-737 Warszawa
(+48) 600 661 113
aneta.stepien@developium.pl

Aktualności