Warsztaty i szkolenia

Wiedz, dokąd zmierzasz...

…czyli jak wyznaczać cele aby zwiększyć szanse ich realizacji.

Warsztat, którego celem jest stworzenie wizji sukcesu, a następnie przekształcenie jej w konkretne, dobrze określone cele oraz podniesienie motywacji do ich realizacji.

Korzyści dla uczestników warsztatu:

 • stworzenie przyciągającej i motywującej wizji sukcesu;
 • nabycie umiejętności planowania swojego rozwoju zawodowego;
 • uświadomienie sobie wagi dobrze sformułowanego celu jako czynnika wspomagającego osiągnięcie sukcesu;
 • umiejętność określania celów;
 • nabycie umiejętności myślenia pomocnych w działaniu i osiąganiu sukcesów.

Rozwiń skrzydła...

… czyli jak korzystać z posiadanych możliwości, mocnych stron i umiejętności aby osiągnąć sukces.

Korzyści dla uczestników warsztatu:

 • większa świadomość posiadanych zasobów wewnętrznych;
 • wyzwolenie potencjału – ułatwienie korzystania z posiadanych możliwości, talentów i mocnych stron;
 • rozpoznanie indywidualnych sposobów na odniesienie sukcesu i nabycie umiejętności wykorzystania siły już odniesionych sukcesów do zwiększenia możliwości odnoszenia dalszych celów.

Szklanka do połowy pełna...

… czyli jak budować pozytywne przekonania.

Warsztat, którego celem jest uświadomienie wagi przekonań i wzorców myślenia w osiąganiu celów oraz rozwinięcie umiejętności zmiany przekonań z ograniczających na wspierające.

Korzyści dla uczestników warsztatu:

 • uświadomienie sobie jakie przekonania, blokady lub wzorce myślenia są przeszkodą w realizacji celów;
 • zmiana tych przekonań na pozytywne oraz uwolnienie ograniczających blokad;
 • nabycie umiejętności kształtowania wzmacniających przekonań;
 • nabycie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami i wracania do pozytywnego myślenia.

Komunikacja, która buduje mosty

Warsztat oparty na metodzie Nonviolent Communication, w toku którego uczestnicy będą mogli poćwiczyć różne techniki budowania kontaktu oraz efektywnego komunikowania się.

Na warsztacie uczestnicy:

 • poznają i przećwiczą różne sposoby nawiązania kontaktu i budowania relacji;poznają, na konkretnych przykładach i w ćwiczeniach, różnice między potrzebami a strategiami ich zaspokajania;
 • dowiedzą się czym się różnią i jak wpływają na relację komunikaty bazujące na ocenach i interpretacjach od tych, które odwołują się do uczuć/wartości i potrzeb;
 • poznają strukturę empatycznego komunikatu;
 • nauczą się jak formułować komunikaty aby wywierać wpływ i budować porozumienie.

W poszukiwaniu rozwiązania...

… czyli rozwiązywanie konfliktów.

Warsztat, którego celem jest rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Na warsztacie uczestnicy dowiedzą się jakie są rodzaje konfliktów i możliwe style zachowania, poznają na podstawie testu swój własny styl zachowania oraz  poćwiczą komunikowanie się w sytuacji konfliktowej.

Korzyści dla uczestników warsztatu:

 • wiedza nt. rodzajów konfliktu i możliwych stylów zachowania;nabycie umiejętności rozpoznawania sygnałów konfliktu oraz jego przyczyn;
 • uświadomienie własnego stylu zachowań w sytuacjach konfliktowych;
 • umiejętność odkrywania perspektywy i potrzeb drugiej strony;
 • poznanie zasad komunikowania się w sytuacjach konfliktowych;
 • wypracowanie strategii radzenia sobie z konfliktami oraz z trudnymi emocjami.

Sukces przez współdziałanie

To warsztaty 4-modułowe, na które składają się dyskusje i ćwiczenia opracowane wokół takich zagadnień, jak:

 • współpraca w zespole a zwiększenie możliwości odniesienia sukcesu;
 • efektywna komunikacja w zespole;
 • umiejętność dawania feedbacku i tworzenie kultury wspierającej informację zwrotną;
 • podejmowanie wspólnych decyzji;
 • rozwiązywanie konfliktów.

Korzyści, jakie uczestnicy wyniosą z warsztatów to:

 • uświadomienie korzyści współdziałania i współpracy;
 • poznanie kluczowych czynników udanej pracy zespołowej;
 • podniesienie efektywności funkcjonowania w zespole.

Zarządzanie zmianą

Warsztat, którego celem jest zwiększenie umiejętności uczestników w obszarze planowania i przeprowadzania zmiany, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przywództwa i komunikacji w zmianie.

Korzyści dla uczestników warsztatu:

 • wiedza jaki jest psychologiczny aspekt zmiany i możliwe fazy reakcji organizacji na zmianę;
 • świadomość roli przywództwa w zmianie;
 • umiejętność zaplanowania zmiany;
 • znajomość zasad skutecznej komunikacji w procesie zmiany;
 • sposoby radzenia sobie z oporem ludzi przed zmianą.

Feedback

… informacja zwrotna, która uczy i nie budzi strachu.

Szkolenie z elementami pracy warsztatowej, którego celem jest rozwinięcie umiejętności udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej.

Korzyści dla uczestników warsztatu:

 • uświadomienie roli udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej w kontekście własnego rozwoju;
 • poznanie narzędzi konstruktywnej i uczącej informacji zwrotnej;
 • wiedza nt. rodzajów informacji zwrotnej i ich funkcji;
 • umiejętność dostosowywania informacji zwrotnej do jej odbiorcy;
 • umiejętność formułowania komunikatów i przekazywania informacji zwrotnej w sposób, który buduje porozumienie, wzmacnia zaangażowanie i poczucie wspólnego celu.

Jak nas widzą...

… czyli sztuka autoprezentacji i budowania wizerunku.

Szkolenie z elementami pracy warsztatowej, którego celem jest rozwinięcie umiejętności wywierania pożądanego wrażenia na innych oraz radzenia sobie ze skutkami niekorzystnej autoprezentacji.

Korzyści dla uczestników warsztatu:

 • wiedza nt. roli autoprezentacji i kreowania wrażenia w komunikacji;
 • wzrost świadomości uczestników co do wpływu własnej autoprezentacji na innych;
 • autodiagnoza technik stosowanych przez uczestników w celu określenia siebie, zwiększenia siły przekazu czy ochrony swojego wizerunku;
 • poznanie technik wywierania pożądanego wrażenia na innych oraz konsekwencji świadomego ich stosowania;
 • poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem autoprezentacyjnym oraz skutkami niekorzystnego wrażenia.

Trening kreatywności

Zajęcia składające się z ćwiczeń indywidualnych i grupowych, w toku których uczestnicy będą rozwijać zachowania twórcze oraz przełamywać własne i grupowe ograniczenia kreatywności.

Korzyści dla uczestników:

 • świadomość roli twórczości i twórczego myślenia w codziennym życiu, rozwoju osobistym i zawodowym;
 • poznanie technik stymulowania kreatywności;
 • nabycie umiejętności wykrywania i przełamywania poznawczych i emocjonalnych ograniczeń kreatywności;
 • poznanie indywidualnych i grupowych technik twórczej pracy z problemem.

Trening antystresowy

Szkolenie uświadamiające szkodliwość nadmiernego stresu i rozwijające umiejętności jego kontroli. Połączone z ćwiczeniami różnych technik relaksacji oraz sposobów radzenia sobie ze stresem.

Korzyści dla uczestników:

 • wiedza nt. przyczyn powstawania, roli i rodzajów, a także skutków stresu;
 • autodiagnoza poziomu stresu;
 • poznanie poznawczych technik kontroli stresu;
 • doświadczenie odprężającego wpływu treningów relaksacyjnych (Schultza, Jacobsona) oraz wizualizacji;
 • wiedza nt. roli wysiłku fizycznego, odpowiedniej diety, ilości snu i zarządzania czasem w redukcji poziomu stresu;
 • świadomość roli przekonań i wzorców myślowych w generowaniu stresu oraz nabycie umiejętności zmiany sposobu myślenia.
Warsztaty i szkolenia 2012-03-20

Developium

ul Niedźwiedzia 8d lok. 20
02-737 Warszawa
(+48) 600 661 113
aneta.stepien@developium.pl

Aktualności